Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków określa ZARZĄDZENIE NR 14/2016 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z dnia 10.10.2016 r. w sprawie: przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Skargi i wnioski na temat działalności Ośrodka powinny być składane do Dyrektora WOPiTU pisemnie, za pomocą poczty elektornicznej lub ustnie do protokołu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Przedmiotem skargi może być:

  1. zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracownika Ośrodka,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów obywateli,
  3. nieprzestrzeganie praw pacjenta.

Odpowiedzi na zgłoszone skargi lub wnioski udzielane są w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor WOPITU przyjmuje interesantów w w dni robocze w godzinach 14.00-15.00 w siedzibie WOPiTU przy ul. Rybaki 3.

Metryka strony

Udostępniający: Marzena Kościuk

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Kościuk

Wprowadzający: Marzena Kościuk

Data wprowadzenia: 2016-11-04

Data modyfikacji: 2016-11-04

Opublikował: Marzena Kościuk

Data publikacji: 2016-11-04