Cel

 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia.
 2. Ośrodek wykonuje zadania wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia na terenie województwa podlaskiego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
 3. Dnia 12.12.2016 r. Ośrodek uzyskał akredytację Dyrektora PARPA na prowadzenie staży, w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzaleznień.

 

Zadania

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w zakresie całodobowej terapii osób uzależnionych,
 • udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach poradni i oddziału dziennego dla osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu i innych uzależnień behawioralnych,
 • udzielanie świadczeń specjalistycznych z zakresu terapii i rehabilitacji współuzależnienia dla członków rodzin, dorosłych i dzieci, cierpiących z powodu następstw uzależnienia - dotkniętych stresem z powodu uzależnienia ich bliskich,
 • prowadzenie poradni leczenia uzależnień poza siedzibą Ośrodka w miejscowościach, w których występuje deficyt świadczeń w tym zakresie w oparciu o zawarte porozumienia i we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • wykonywanie świadczeń psychologicznych diagnostycznych na rzecz pacjentów Ośrodka, polegających na psychologicznej diagnozie klinicznej deficytów poznawczych i problemów osobowościowych,
 • prowadzenie ćwiczeń, programu zajęć rehabilitacyjnych mających na celu odzyskanie utraconych funkcji poznawczych i rehabilitację społeczną i zawodową pacjentów.

2. Do zadań pozamedycznych Ośrodka należy w szczególności:

 • monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa,
 • ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowywanie wniosków i zaleceń
  w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników,
 • opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego,
  udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • prowadzenie działalności medyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych,
 • inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń, inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych,
 • współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej,
 • inicjowanie, koordynowanie, prowadzenie działań i programów profilaktycznych promujących zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uzależnieniom,
 • realizacja programów badawczych, zadań szkoleniowych, edukacyjnych i profilaktycznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów.

3. Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

4. Ośrodek może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 • usług diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, realizacji programów badawczych, szkoleniowych, profilaktycznych,
 • wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Źródło

Statut WOPiTU w Łomży § 5 i 6.

Metryka strony

Udostępniający: Marzena Kościuk

Wytwarzający/odpowiadający: WOPiTU w Łomży

Data wytworzenia: 2018-09-07

Wprowadzający: Bartosz Kozioł

Data wprowadzenia: 2016-10-17

Data modyfikacji: 2018-09-07

Opublikował: Bartosz Kozioł

Data publikacji: 2016-10-17